Toezicht op (indirecte) lozingen

Veel lozingen, zowel op oppervlaktewater als op rioleringen, vallen tegenwoordig onder algemene regels en zijn daarmee vrij van een vergunningsplicht.

De diverse lozingen vallen ook onder de bevoegdheid van verschillende bevoegde gezagen.

We zien dat voor veel milieuambtenaren, zowel toezichthouders als opsporingsambtenaren, de hele materie rondom lozingen niet helemaal duidelijk is. Een en ander vloeit voort uit het feit dat het toezicht op de meeste lozingen voorheen aan waterkwaliteitsbeheerders was opgedragen. De kennis en ervaring met betrekking tot het lozen lag dus ook meer bij die diensten.

Deze training is bedoeld om het inzicht in de materie rondom lozingen helder te maken en daarmee het juiste toezicht en handhaving te kunnen uitvoeren. Onze trainingen zijn sterk praktijkgericht met veel ruimte voor casuïstiek.

Na deze training begrijp je de opzet van de regelgeving rondom de diverse lozingen en is het verband tussen algemene regels uit het Activiteitenbesluit, de andere Lozingenbesluiten en de vergunningsplicht duidelijk. Daarnaast weet je op welke wijze je het toezicht en de handhaving op lozingen kunt uitvoeren, waarbij ook aandacht is voor praktische specifieke zaken als monsterneming en bewijslast in het kader van bestuursrecht en strafrecht.

 

Informatie
  • 2 dagdelen
  • Na de training ontvang je een certificaat van deelname