Toezicht en handhaving - VerstallenMilieutrainingen
15977
page-template-default,page,page-id-15977,page-parent,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Toezicht en handhaving

Permanente her- en bijscholing milieuboa’s domein II

De Permanente her- en bijscholing milieuboa’s domein II volg je bij vakspecialisten! Ons slagingspercentage is ruim 92%!

Kies voortaan zelf waar je de PHB gaat volgen. Dus zie jij natuurlijk als milieuboa de verplichte Permanente her- en bijscholing Domein II Milieu het liefst aangeboden door vakgenoten. Door collega’s die weten wat er speelt in het vakgebied milieu, met op jouw praktijk afgestemde en herkenbare casuïstiek en die jouw taal spreken als het gaat om de milieuhandhaving binnen een bestuurlijke organisatie. In september zijn we weer gestart met de Permanente her- en bijscholing Milieu Wettelijke kaders Specifiek.

Lees meer…

Hogere Boa opleiding milieu

Bij VerstallenMilieutrainingen heb je de unieke mogelijkheid om de Hogere Boa opleiding Milieu te volgen voor de kleursporen grijs, blauw en groen. Deze Hogere Boa Opleiding Milieu bestaat uit een lesprogramma van 4 dagen dat steeds parallel loopt aan de Permanente her- en bijscholing Domein II. Naast de lesstof die je nodig hebt om te voldoen aan je opleidingsvereisten voor de Permanente her- en bijscholing Domein II krijg je meer verdiepingskennis en op jouw werk afgestemd praktijkonderricht aangeboden. Het doel is om jou als milieuboa de mogelijkheid te bieden je meer te specialiseren in de repressieve handhaving van de milieuwetgeving. Je bent in staat om als milieuspecialist diepgaandere milieuonderzoeken uit te voeren met de andere partners in de milieuhandhaving.

Lees meer…

Hogere BOA opleiding milieu (de verplichte permanente her- en bijscholing is hierin verwerkt!)

Nieuw: De Hogere Boa Opleiding Milieu (De Verplichte Permanente her- en bijscholing is hierin verwerkt!)

Wil je als Boa méér bijscholing, méér uitgedaagd worden in de lesstof, echt verdiepen? Dan is er nu de unieke mogelijkheid om de nieuwe Hogere Boa Opleiding Milieu te volgen. Met deze parallel aan de PHB lopende opleiding, worden jaarlijks, naast de verplichte PHB-modules, nog één of twee extra lesdagen specifieke en verdiepende cursussen aangeboden. De PHB en Hogere Boa opleiding Milieu worden dus gecombineerd aangeboden. Je voldoet dus enerzijds aan de opleidings- en examenverplichting van de Permanente her- en bijscholing Domein II Milieu en anderzijds ben je extra aan het investeren in kennis en vaardigheden als milieuboa en dat tegen een prijs die je voorheen moest betalen voor alleen de Permanente her- en bijscholing!

Lees meer…

Basistraining toezichthouder

6 dagdelen / 8-20 deelnemers

Een aanstelling gekregen als toezichthouder? Dat is een mooi vak en vraagt ook een hoop verantwoordelijkheid en een burger die constant  over je schouder meekijkt.

In deze training worden je de basisbeginselen bijgebracht van het toezicht houden. Hoe presenteer ik mij? Wat zijn mijn bevoegdheden en aan welke regels moet ik mij als toezichthouder houden? Correct toezicht houden en tegelijkertijd het visitekaartje van de overheid zijn dat is het doel van deze training.

Lees meer…

Deskundig toezichthouder

8 dagdelen / 8-20 deelnemers

Er worden meer eisen gesteld aan de handhaving in Nederland. De Wet VTH en de kwaliteitscriteria vragen meer professionaliteit en eenduidigheid van de toezichthouder en handhaver.

De training bestaat uit 4 modules van elk twee dagdelen. De eerste module staat in het teken van de voorbereidende fase van het toezicht. De voorbereiding van de controle en de mogelijkheden van de handhavingsbevoegdheden in praktijk.

Lees meer…

Juridische monsterneming

2 dagdelen / 8-20 deelnemers

Monsters nemen is een vak apart. Er moet aan allerlei kwaliteitseisen worden voldaan die het laboratorium oplegt om een goed en betrouwbaar analyseresultaat te verkrijgen.

Naast al die regels moeten er ook een aantal juridische punten aandacht krijgen. Is er recht op een contramonster? Wat moet er allemaal worden vastgelegd? Is een toezichtmonster ook bruikbaar voor het strafrecht?

Lees meer…

Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu (BSBm)

2 dagdelen 

Nog niet zo heel lang geleden hebben de besturen in Nederland de mogelijkheid gekregen om bepaalde overtredingen uit de milieuwetgeving en keur door middel van een Bestuurlijke strafbeschikking milieu en keur buitengerechtelijk zelfstandig af te doen.

Daarmee is de unieke situatie ontstaan dat het bestuur die overtredingen op een zeer effectieve wijze zelfstandig kan bestraffen door gebruik te maken van een zeer effectief strafrechtelijk instrument in de handhaving van de milieuwetgeving. Deze training leert u alle praktische zaken rondom de Bestuurlijke strafbeschikking (BSB).

Lees meer…

Bewust handhaven - Werken met de Landelijke Handhavingstrategie (LHS)

2 dagdelen / 8-20 deelnemers

Nieuwe inzichten met betrekking tot integrale handhaving hebben al enige tijd het licht gezien. Ook jouw organisatie gebruikt de Landelijke handhavingstrategie (LHS).

De LHS vraagt om een eenduidige wijze van opereren in de handhaving.
Het beleid is duidelijk, maar hoe zit het met de praktische uitvoering?

Waarom is de uitvoering zo lastig?
Wat zijn de gevolgen hiervan voor jou en je organisatie?
Welke keuze maak je als het gaat om passend interveniëren in handhavingsituaties?
Hoe gebruik je de interventieladder en interventiematrix?

In deze training leer je echt goed werken met de LHS en kom je meer met elkaar op één lijn! Eerdere deelnemers waren zeer enthousiast!

Handhaven van APV en Milieu

4 dagdelen / 8-20 deelnemers

Ongetwijfeld de belangrijkste en meest omvattende gemeentelijke verordening in Nederland is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Geldend voor iedereen in een gemeente heeft de APV als belangrijkste doel, de gemeente netjes en leefbaar te houden voor iedereen. Met de (APV) kunnen allerlei  binnen de gemeente spelende ergernissen worden beëindigd of voorkomen. Daaronder vallen zaken als het incorrect aanbieden van afval, honden- en parkeeroverlast, diensten aanbieden, coffeeshops etc.

Lees meer…

Bewijs verzamelen in milieuzaken

2 dagdelen / 8-20 deelnemers

Bijna elke klacht, incident, calamiteit of ongewoon voorval, wordt gevolgd door een procedure. De ene ingrijpender dan de andere. Om een procedure bestuursrechtelijk of civielrechtelijk succesvol te laten zijn, hangt zeker af van de mate van het bewijs dat in die procedure wordt aangevoerd.

Met deze training weet je welke eisen er zijn aan het bewijs, hoe je alle bewijsmiddelen vergaart, hoe je ze vastlegt, hoe je succesvol rapporteert en informatie uitwisselt.

Lees meer…

Handhaven conform de Algemene Wet Bestuursrecht

2 dagdelen / 8-20 deelnemers

De wetgever heeft de handhavers van wet- en regelgeving een keur aan bevoegdheden gegeven. In de Algemene wet bestuursrecht zijn veel van die bevoegdheden opgenomen en geeft die wet het bestuur allerlei mogelijkheden om te kunnen handhaven.

In diezelfde wet zijn ook allerlei vormvereisten opgenomen waaraan je je als handhaver dient te houden. Leg je bestuursdwang op of een last onder dwangsom? Ben je wel bevoegd? Piketmedewerker, is dat ook een toezichthouder? De bestuurlijke cautie? Daar heeft een toezichthouder zeker ook mee te maken? Als ze niet meewerken, wat ga ik dan doen?  Allerlei vragen waar je bij ons antwoorden vindt.

Lees meer…

Handhaving Wet op de Economische delicten (WED)

2 dagdelen / 8-20 deelnemers

Bij de handhaving van de milieuwetgeving speelt de Wet op de economische delicten een zeer belangrijke rol. Wat is een economisch delict? Wat is het verschil tussen een overtreding en een misdrijf? Welke bevoegdheden heb je op grond van deze wet? Welke bijzondere maatregelen kent deze wet, die verreikende consequenties kunnen hebben voor betrokkenen?

Lees meer…

'Gastheerschap voor handhavers' (combineren van de sanctionerende en pedagogische stijlen)

4 dagdelen / max. 8 deelnemers

Handhavers hebben het niet gemakkelijk in Nederland. Zij en hun werkgevers staan vaak bloot aan veel kritiek over hun optreden.

Met deze training brengen we de pedagogische stijl en de sanctionerende stijl van handhaving voor je bij elkaar. Je wordt getraind met een acteur om een effectieve en overtuigende handhaver te zijn, die zijn klanten weet te bewegen tot naleving en tegelijkertijd op straat ook een gastheer is.

Lees meer…

Rapporteren

2 dagdelen / 8-20 deelnemers

Een goed rapport is de basis voor een goede besluitvorming. Het op juiste wijze vastleggen van de waargenomen feiten en omstandigheden kan nog best lastig zijn. Rechters geven het in hun uitspraken ook vaak aan;  “Het wordt min of meer helder wat de betreffende overheid hier bedoeld, alleen komt het er in de overgelegde rapportages niet uit.” Het spreekt voor zich dat de consequentie van een dergelijke opvatting van de rechter is, dat de zaak onvoldoende aannemelijk is gemaakt of bewezen is. Dat kost handen vol geld, ondermijnt de geloofwaardigheid en werkt tijdverspilling en terughoudendheid in de hand.

Met deze training ben je in staat rapporten met een gedegen kwaliteit op te maken en ervoor te zorgen dat aan een aantal vormvereisten wordt voldaan. Daarbij inbegrepen de essentiële voorwaarden die voortvloeien uit de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

 

Lees meer…

BRZO Handhaving Strafrecht

4 dagdelen / 8-20 deelnemers

Deze training handelt over de strafrechtelijke handhaving van het Besluit Risico Zware ongevallen (BRZO). Je neemt kennis van de BRZO-handhavingsstrategie versus de Landelijke Handhavingsstrategie.

We gaan nader in op de stand van zaken van de handhaving van het BRZO. We schenken aandacht aan een aantal toezicht- en handhavingsessenties en aspecten bij de BRZO-inspecties.

Lees meer…

Effectief communiceren voor toezichthouder of piketmedewerker

2 dagdelen / 8-20 deelnemers

“Maak eerst maar een afspraak” of “Ik heb nu geen tijd”, uitspraken die toezichthouders of piketmedewerkers regelmatig te horen krijgen. Hoe krijg je het voor elkaar om iemand mee te laten werken, hoe voorkom ik juist dat iemand kwaad wordt.

Het is ‘de toon die de muziek maakt’. Met deze training leer je meer over de verschillende communicatiestijlen en leer je beter communiceren als toezichthouder of piketmedewerker.

Lees meer…

Toezicht op (indirecte) lozingen

2 of 4 dagdelen / 8-20 deelnemers

Er is in korte tijd veel veranderd in de regelgeving ten aanzien van lozingen van afvalwater. Veel lozingen, zowel op oppervlaktewater als op rioleringen, vallen tegenwoordig onder algemene regels en zijn daarmee vrij van een vergunningsplicht.

Sommige lozingen zijn ook van bevoegd gezag veranderd. Voor veel milieuambtenaren, zowel toezichthouders als opsporingsambtenaren, is de hele materie rondom lozingen nog steeds onduidelijk. Dat betekent dat het gevaar bestaat dat op een onjuiste juridische titel wordt gehandhaafd, met alle gevolgen van dien.

Deze trainingen zijn bedoeld om het inzicht in de materie rondom lozingen helder te maken en daarmee het juiste toezicht en handhaving te kunnen uitvoeren. Onze trainingen zijn sterk praktijkgericht met veel ruimte voor casuïstiek. Natuurlijk ontvangt u een Bewijs van deelname aan deze trainingen.

Lees meer…

Rapporteren voor toezichthouders

2 dagdelen / 8-20 deelnemers

Een belangrijke taak voor een toezichthouder is een rapport op te maken van datgene dat hij in zijn functie heeft waargenomen.

Deze training is speciaal ontwikkeld om de toezichthouder zijn rapportages op een inhoudelijk en juridisch juiste wijze te kunnen opmaken.

We gebruiken daarbij casuïstiek uit je eigen praktijk. Na het volgen van de training kun je ons nog drie keer een rapport toezenden ter controle of het voldoet aan de eisen van een goed rapport.

Lees meer…

Verhoor

4 dagdelen 

“Toezichthouder moet ook zwijgrecht bieden” of  “Verdachte trekt bekentenis in” of “Getuige in proces pleegt meineed

Deze krantenkoppen trekken de laatste tijd vaak onze aandacht. Het lijkt of dit alleen maar speelt bij grote strafzaken, maar niets is minder waar.

Een verklaring afgelegd in een strafzaak of in een bestuursrechtelijke zaak aan een toezichthouder kan vérstrekkende gevolgen hebben, voor de burger maar ook voor de overheid.

Het horen van mensen is een dagelijkse bezigheid van opsporingsambtenaren, officieren van justitie en rechters in het strafrecht, maar ook in het bestuursrecht van bijvoorbeeld de Staatsraden van de Raad van State, bezwaar- en beroepscommissies en toezichthouders.

Met de komst en de steeds verdere uitbreiding van de bestuurlijke boete en de bestuurlijke strafbeschikking wordt deze groep nog groter. Ook in deze kwesties dient de burger te worden gehoord. Na deze training ben je in staat op basis van objectieve waarheidsvinding tot een zo goed en rechtvaardig mogelijk oordeel te komen van de overheid door uw verhoor-, luister- en interpretatietechnieken te optimaliseren.

Objectieve waarheidsvinding is de sleutel in veel processen waarbij het horen van personen een belangrijke rol speelt en zo tot een goed afgewogen en rechtvaardig mogelijk oordeel te komen. Op die manie kan ook voldaan worden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en een eerlijke rechtsgang.

Daarnaast geniet de burger een aantal rechten ter bescherming en wenst hij of zij de overheid van repliek te dienen om zijn of haar zienswijze te ventileren om eigen persoon of goed te beschermen tegenover het overheidsingrijpen. De burger is een stuk mondiger geworden. In de training wordt met behulp van een acteur hiermee geoefend.

Lees meer…

Advocaat bij verhoor

Per 1 maart 2017 is er in het Wetboek van Strafvordering veel veranderd. Vanaf die datum heeft een verdachte (zowel staandegehouden als aangehouden voor alle feiten m.u.v. zgn. Mulder-feiten) het recht om zich, tijdens het verhoor door een Boa, bij te laten staan door een advocaat of raadsman. Dat brengt een hele verandering met zich mee. De raadsman/advocaat wordt daarbij een actieve extra partij bij het verhoor van een verdachte door een boa!!

In deze module gaan we in de ochtend nader in op de rechten en plichten van de Boa, de rechten en plichten van de advocaat en de rechten van de verdachte. Hoe ver kan de raadsman gaan en hoe ver kan jij gaan? Wat zijn de consequenties in de praktijk voor het verhoor en waar moet je als Boa (ook in je proces-verbaal) allemaal rekening mee houden. Per slot van rekening moet je dossier wel aan de wettelijke eisen voldoen en van professionaliteit getuigen.

Lees meer…