Toezicht en handhaving

Bekijk hieronder ons aanbod toezicht en handhaving trainingen:

Permanente her- en bijscholing milieuboa domein II

De verplichte Permanente her- en bijscholing Domein II Milieu wordt bij ons verzorgd door vakgenoten. Door collega’s die weten wat er speelt in het vakgebied milieu, met op jouw praktijk afgestemde casuïstiek en die jouw taal spreken als het gaat om de milieuhandhaving binnen een bestuurlijke organisatie.

Hogere Boa Opleiding Milieu

Wil je als Boa méér bijscholing, méér uitgedaagd worden in de lesstof, echt verdiepen? Volg dan de Hogere Boa Opleiding Milieu te volgen. Met deze met de PHB gecombineerde en parallel lopende opleiding, worden jaarlijks, naast de verplichte PHB-modules, nog twee extra lesdagen (vier dagdelen) specifieke en verdiepende cursus aangeboden.

Permanente her- en bijscholing voor toezichthouders

Een unieke PHB speciaal voor toezichthouders, want als toezichthouder milieu werk je in een dynamische samenleving. Jij moet als toezichthouder risico’s in kunnen schatten en met bevoegdheden zaken kunnen bijsturen. Dat vraagt om specifieke vaardigheden en  inhoudelijke vakkennis.

Basistraining toezichthouder

Een aanstelling gekregen als toezichthouder? Dat is een mooi vak en vraagt ook om een hoop verantwoordelijkheid en burgers die constant over je schouder meekijken. Ieder vak moet je leren en met onze 'basistraining toezichthouder' maak je een goede start in vakkennis en vaardigheden.

Deskundig toezichthouder

Toezicht houden is een vak. De Wet VTH en de kwaliteitscriteria vragen meer professionaliteit en eenduidigheid van de toezichthouder en handhaver. Met deze cursus worden je kennis en vaardigheden op peil gebracht en krijg je meer verdieping aangeboden om je (nog) beter te maken in je vak van toezichthouder.

Juridische monsterneming

Monsters en metingen kunnen dienen als bewijs in bestuursrechtelijke en strafrechtelijke procedures. De belangen die in deze zaken spelen kunnen groot zijn en de gevolgen aanzienlijk. Met deze cursus wordt het je duidelijk aan welke juridische eisen de monsterneming moet voldoen.

Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu (BSBm)

Met de komst van de BSB hebben de besturen in Nederland de mogelijkheid gekregen om bepaalde overtredingen uit de milieuwetgeving en keur door middel van een Bestuurlijke strafbeschikking (BSB) buitengerechtelijk zelfstandig af te doen. Deze cursus maakt duidelijk hoe je er mee werkt.

Werken met de Landelijke Handhavingstrategie (LHS)

Ook jouw organisatie gebruikt de Landelijke handhavingstrategie (LHS). In deze zeer gewaardeerde cursus wordt het duidelijk hoe je beter het gedrag van de overtreder kunt bepalen en de impact van de overtreding kunt wegen. Dat komt de juridische verplichte eenduidige werkwijze van het bestuursorgaan ten goede en helpt je in het werken met de LHS.

Handhaven van APV en Milieu

Deze cursus behandelt de handhaving van  de belangrijkste en meest omvattende gemeentelijke verordening in Nederland; de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Geldend voor iedereen in een gemeente, heeft de APV als belangrijkste doel, de gemeente netjes en leefbaar te houden voor iedereen.

Bewijs verzamelen in milieuzaken

Bijna elke klacht, incident, calamiteit of ongewoon voorval, wordt gevolgd door een bestuurlijke procedure. De ene ingrijpender dan de andere. Het draait in deze procedures steeds om het geleverde bewijs. Vaak is dit bewijs niet voldoende of juist vergaard. Deze cursus leert je op praktische wijze alles omtrent het verzamelen van bewijs.

Handhaven conform de Algemene Wet Bestuursrecht

De wetgever heeft de handhavers van wet- en regelgeving een keur aan bevoegdheden, maar ook plichten gegeven. In de Algemene wet bestuursrecht zijn veel van die bevoegdheden en plichten opgenomen. Deze cursus leert je te handhaven overeenkomstig de rechten en plichten van de Algemene wet bestuursrecht.

Handhaving Wet Economische delicten

Bij de handhaving van de milieuwetgeving speelt de Wet op de economische delicten (WED) een belangrijke rol. Wat is de 'sfeerovergang'? Wat is een economisch delict? Wat is het verschil tussen een overtreding en een misdrijf? Welke bevoegdheden heb je op grond van deze wet? Met deze cursus weet u uw weg met de WED.

'Gastheerschap voor handhavers' (sanctionerende en pedagogische stijlen)

Handhavers hebben het niet gemakkelijk en staan vaak bloot aan kritiek over hun optreden. Deze cursus leert je de verschillende stijlen in de communicatie beter te combineren en hanteren. Dat helpt je om je optreden als handhaver professioneler te maken op een wijze waar jij je goed bij voelt.

Rapporteren

Een kwalitatief goed rapport vormt de basis voor een goede besluitvorming van het bestuursorgaan en de bestuursrechter. Het op juiste wijze vastleggen van de waargenomen feiten en omstandigheden blijkt vaak voor velen lastig te zijn. Waar moet een goed rapport aan voldoen? Met deze training is het opmaken van een juridisch goed rapport geen issue meer.

BRZO Handhaving Strafrecht

Deze training handelt over de strafrechtelijke handhaving van het Besluit Risico Zware ongevallen (BRZO). Je neemt kennis van de BRZO-handhavingsstrategie versus de Landelijke Handhavingsstrategie.

Effectief communiceren voor handhavers

“Maak eerst maar een afspraak” of “Ik heb nu geen tijd”, uitspraken die toezichthouders of piketmedewerkers regelmatig te horen krijgen. Hoe krijg je het voor elkaar om iemand mee te laten werken, hoe voorkom ik juist dat iemand kwaad wordt?  De training 'Effectief communiceren voor handhavers' beantwoordt al je vragen.

Toezicht op (indirecte) lozingen

Veel lozingen, zowel op oppervlaktewater als op rioleringen, vallen tegenwoordig onder algemene regels en zijn daarmee vrij van een vergunningsplicht. Het "lozen" is voor velen een uitdagende materie. Zo ook het toezicht en de handhaving van de 'lozingsregels' en alles wat er bij komt kijken. Deze praktische training brengt daarin een heleboel duidelijkheid.

Proces-verbaal opmaken

Een proces-verbaal opgemaakt door een opsporingsambtenaar moet duidelijk zijn en voldoen aan een aantal juridische eisen. De feiten en omstandigheden moeten daarin goed tot uiting komen. Leer in deze praktische training een kwalitatief goed proces-verbaal opmaken door begeleiding van docenten met vele jaren ervaring in het opmaken van een proces-verbaal.

Verhoor- en gespreksvaardigheden

Een praktijkgerichte training in verhoor- en gesprekstechnieken. Een verklaring in een strafzaak of  bestuursrechtelijke zaak aan een toezichthouder kan verstrekkende gevolgen hebben, voor de burger en voor de overheid. Welke rechten zijn er van toepassing? Hoe bereid je je voor? Hoe voer je het uit in de praktijk? Deze training geeft de antwoorden.

Raadsman bij het verhoor

Het recht op een raadsman/advocaat zelfs bij simpele overtredingen is een feit. Wat zijn de rechten en plichten van de Boa, de rechten en plichten van de advocaat en de rechten van de verdachte? Hoe ver kan de raadsman gaan en hoe ver kan jij gaan? Wat zijn de consequenties in de praktijk voor het verhoor en waar moet je als Boa (ook in je proces-verbaal) allemaal rekening mee houden?

Opsporing drugsafvallozingen

Steeds vaker worden we geconfronteerd met allerlei gevolgen van de illegale productie van drugs in 'geheime' laboratoria. Naast de afvaldumpingen vinden er steeds meer illegale en heimelijke lozingen plaats vanuit die drugslaboratoria. Deze training geeft meer inzicht in de opsporing van deze lozingen in de praktijk.

Ontneming

Calculerend gedrag is vaak de aanleiding om milieuovertredingen te plegen. Vaak heeft de overtreder daar een wederrechtelijk verkregen voordeel door genoten. Met de training Ontneming wordt duidelijk hoe het wederechtelijk verkregen voordeel van de overtreder bij milieufeiten op een vrij eenvoudige wijze kan worden afgepakt.

Wet Natuurbescherming

Met de komst van de Wet Natuurbescherming zijn de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet komen te vervallen. Met deze training over de Wet Natuurbescherming worden de context, achtergronden en de uitvoering in de praktijk duidelijk en past u de wet- en regelgeving op de juiste wijze toe.

(Afval)water meten en bemonsteren

Dagelijks worden er in Nederland op veel locaties (afval)watermonsters genomen. De redenen voor het nemen van (afval)watermonsters zijn divers. Het spreekt voor zich dat het nemen van monsters zorgvuldig en adequaat dient plaats te vinden. In veel gevallen zitten er rechtsgevolgen of andere consequenties aan vast.