Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden VerstallenMilieutrainingen B.V.

Onderhavige algemene leveringsvoorwaarden, hierna verder genoemd “voorwaarden” worden gehanteerd door VerstallenMilieutrainingen B.V. hierna te noemen VerstallenMilieutrainingen, gevestigd aan de Cameedijk 4 te 4706 EG Roosendaal.

Toepassing

Artikel 1
1.Op alle offertes van en alle overeenkomsten met VerstallenMilieutrainingen, tot het verrichten van werkzaamheden, zijn de hierna volgende voorwaarden van toepassing.
2.Onder de werkzaamheden bedoeld in het eerste lid van dit artikel worden begrepen alle diensten die door VerstallenMilieutrainingen worden aangeboden.
3.Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/ of op eigen voorwaarden/ bedingen kan opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door VerstallenMilieutrainingen zijn aanvaard.
4.Opdrachtgever met wie eenmaal op basis van de onderhavige voorwaarden wordt gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden in te stemmen zover het betreft voortzetting van de bestaande overeenkomst dan wel opvolging door nieuwe overeenkomsten.

Totstandkoming van overeenkomst en wijziging in gegeven opdrachten

Artikel 2

1.Overeenkomsten tussen opdrachtgever en VerstallenMilieutrainingen naar aanleiding van offertes en aanbiedingen dienen schriftelijk door beide partijen bevestigd te worden door middel van ondertekening van een daartoe bevoegde persoon, met een duidelijke omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden.
2.Wijzigingen van de overeenkomst worden schriftelijk door beide partijen bevestigd met een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden.
3. Meerwerk of maatwerk t.o.v. een overeengekomen opdracht kunnen leiden tot extra kosten. Deze zullen door beide partijen bevestigd worden na een duidelijke omschrijving en voorafgaande prijsopgave.
4.Indien, na het tot stand komen van de overeenkomst, wijzigingen door opdrachtgever worden opgegeven, met welke wijzigingen VerstallenMilieutrainingen niet kan instemmen en waarna de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, komen alle reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van winstderving van VerstallenMilieutrainingen voor rekening van opdrachtgever.
5.VerstallenMilieutrainingen is bevoegd om – na overleg met de opdrachtgever – voor een juiste uitvoering van de opdracht derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend. Eventuele bezwaren hiertegen dient opdrachtgever voor het sluiten van de overeenkomst aan VerstallenMilieutrainingen kenbaar te maken.
6.Opdrachtgever kan, na kennisgeving door VerstallenMilieutrainingen, geen bezwaar maken tegen het binnen redelijke grenzen, verschuiven van overeengekomen data en tijdstippen.
7.Indien zich tijdens de uitvoering van de opdracht feiten of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijke bereikte wilsovereenstemming afbreuk doen, wordt hierover tussen de opdrachtgever en VerstallenMilieutrainingen tijdig overleg gepleegd, teneinde de afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen.

(Tussentijdse) beëindiging

Artikel 3

1. Annulering kan tot 4 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos plaatsvinden.
2. Bij annulering tussen 2 en 4 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht tot 50% van de overeengekomen prijs te betalen onder aftrek van nog niet ontvangen cursusmateriaal.
3. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen prijs te betalen onder aftrek van nog niet ontvangen cursusmateriaal
4. Bij annulering op de dag van de cursus, workshop of training zelf wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht. Dat geldt ook in geval van “no-show”.
5.ln geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de training deelname beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht tot enige terugbetaling.
6.De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, kan in overleg in plaats van de aangemelde deelnemer een andere persoon aan de training laten deelnemen indien deze vervanging aan VerstallenMilieutrainingen schriftelijk wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van de training.
7.Vervanging na aanvang van de training is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van VerstallenMilieutrainingen op grond van artikel 4.
8.Van de leden 1 t/m 4 kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen VerstallenMilieutrainingen en opdrachtgever worden afgeweken.
9.VerstallenMilieutrainingen heeft het recht zonder opgave van redenen de training te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren. De opdrachtgever heeft dan recht het reeds betaalde bedrag terug te vorderen.

Overmacht

Artikel 4

VerstallenMilieutrainingen heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van veranderingen, die zich aan haar invloed onttrekken, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt (overmacht). Mocht de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft VerstallenMilieutrainingen recht op compensatie conform de voorwaarden genoemd in artikel 3, lid 2.

Documentatie van de opdracht

Artikel 5

VerstallenMilieutrainingen houdt op de door haar gekozen wijze documentatie van de door haar uitgevoerde opdrachten bij, mede met het oog op eventuele verantwoording achteraf. VerstallenMilieutrainingen waakt ervoor dat van de archiefstukken geen misbruik kan worden gemaakt.

Vertrouwelijkheid

Artikel 6

VerstallenMilieutrainingen zal ten aanzien van het gebruik van de haar in de opdrachtrelatie verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd. In het algemeen geldt dat informatie die een vertrouwelijk karakter heeft of waarvan het vertrouwelijk karakter dient te worden begrepen, alleen gebruikt zal worden als het belang van de opdrachtuitvoering dit vereist.

Trainer

Artikel 7

1.VerstallenMilieutrainingen benadrukt dat er op geen enkele wijze sprake is van enige vorm van dienstverband met de in te zetten trainer. De opdrachtgever is derhalve gevrijwaard van afdrachten zoals die bij loondienst conform de Nederlandse wetgeving te doen gebruikelijk zijn en de opdrachtgever is slechts gehouden tot het volledig en uiterlijk op de overeengekomen datum voldoen van het totale factuurbedrag.
2.Behoudens force majeure (zoals ziekte, letsel, ongeval etc.) verzorgt de toegewezen trainer namens VerstallenMilieutrainingen het omschreven traject, mits de inzet van VerstallenMilieutrainingen op genoemde data middels ondertekening en volledige akkoordbevinding van de gestelde voorwaarden worden bekrachtigd.

Prijzen

Artikel 8

1.Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in Artikel 2 of indien deze zijn vermeld in een offerte met een beperkte geldigheidsduur.
2.De overeenkomst vermeldt nadrukkelijk welke posten onder de prijs vallen.
3.Reis- en verblijfkosten van VerstallenMilieutrainingen medewerkers zijn bij de prijs inbegrepen, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
4.VerstallenMilieutrainingen brengt de door opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur bij de bevestiging van de opdracht.
5.De prijzen in het genoemde voorstel, contract, offerte of overeenkomst tot samenwerking zijn exclusief wettelijk vastgesteld BTW tarief.
6.Een samengestelde prijsopgave verplicht VerstallenMilieutrainingen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7.Het voorstel, contract, offerte of overeenkomst tot samenwerking gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
8.VerstallenMilieutrainingen behoudt zich het recht voor het door haar voor het uitbrengen van het voorstel gemaakte kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Opdrachtgever dient VerstallenMilieutrainingen voor de gezamenlijke afgesproken datum alle informatie te verstrekken die zij nodig heeft voor het opstellen van het voorstel.

Betaling

Artikel 9

1.De opdrachtgever dient de factuur te voldoen, overeenkomstig de in de opdrachtbevestiging vermelde betalingsregeling, doch uiterlijk 14 dagen na factuurdatum op de door VerstallenMilieutrainingen aangegeven wijze, zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.Bij niet, of niet tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente (ex. Artikel 6: 119a BW) verschuldigd zodra hij in gebreke is gebleven, dat wil zeggen vanaf 30 dagen na factuurdatum.
3.De opdrachtgever dient te betalen in de overeengekomen valuta, zonder aftrek en zonder opschortingen wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van VerstallenMilieutrainingen, onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding van de opdrachtgever ter zake.
4.VerstallenMilieutrainingen heeft het recht deelname van de opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer aan de training te weigeren, of uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5.Bij achterwege blijven van tijdige betaling, staat het VerstallenMilieutrainingen vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten komen dan ten laste van de opdrachtgever. Onder deze kosten zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus alsmede de kosten en het loon van in te schakelen deurwaarders en advocaten, ook indien deze kosten de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. In ieder geval zal bij niet tijdige betaling een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn ter grootte van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 120,00. Indien ten gevolge van een annulering door de opdrachtgever, VerstallenMilieutrainingen annuleringskosten aan derden verschuldigd is (waaronder aan een door VerstallenMilieutrainingen ingehuurde accommodatie) is de opdrachtgever verplicht deze annuleringskosten terstond te vergoeden.

Auteursrecht

Artikel 10

1.Het auteursrecht op door VerstallenMilieutrainingen uitgegeven brochures, projectmateriaal en trainingsmateriaal berust bij VerstallenMilieutrainingen, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VerstallenMilieutrainingen zullen door opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd dan wel tentoongespreid.
2.Het auteursrecht op voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van VerstallenMilieutrainingen berust uitsluitend bij VerstallenMilieutrainingen, tenzij anders is aangegeven.
3.Modules, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven het eigendom van VerstallenMilieutrainingen, tenzij anders overeengekomen. Openbaring kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van VerstallenMilieutrainingen. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Aansprakelijkheid

Artikel 11

1.VerstallenMilieutrainingen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval dat haar
aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
2.VerstallenMilieutrainingen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
3.VerstallenMilieutrainingen werkt te allen tijde volledig voor rekening en risico van haar opdrachtgever(s) en kan derhalve nimmer op welke wijze dan ook aansprakelijk worden gesteld voor, tijdens en na de overeengekomen vorm van samenwerking. In geen geval worden betaalde gelden conform de verzonden facturen terugbetaald door VerstallenMilieutrainingen aan haar opdrachtgever(s).

Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter

Artikel 12

1.Het Nederlands recht is van toepassing op alle uit de tussen VerstallenMilieutrainingen en opdrachtgever gesloten overeenkomst voortvloeiende diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen.
2.Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van VerstallenMilieutrainingen of het rechtsgebied waaronder de plaats van vestiging valt.

Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 13

1.Opdrachtgever staat ervoor in dat VerstallenMilieutrainingen de uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden ongehinderd kan verrichten.
2.Alle trainingsuren worden in overleg ingepland.
3.VerstallenMilieutrainingen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.VerstallenMilieutrainingen is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst binden VerstallenMilieutrainingen eerst indien en nadat deze schriftelijk zijn vastgelegd.
6.De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VerstallenMilieutrainingen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, voor de gezamenlijk afgesproken datum aan VerstallenMilieutrainingen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VerstallenMilieutrainingen zijn verstrekt, heeft VerstallenMilieutrainingen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
7.Opdrachtgever dient in te staan voor de juistheid en volledigheid van door hem verstrekte gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VerstallenMilieutrainingen kenbaar behoorde te zijn.
8.Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan VerstallenMilieutrainingen de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
9.Opdrachtgever vrijwaart VerstallenMilieutrainingen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
10.VerstallenMilieutrainingen benadrukt het belang van het naleven en het dienovereenkomstig handelen naar Nederlandse wet- en regelgeving. Mocht de opdrachtgever zich hier niet aan blijken te houden en zou structureel blijven werken en handelen in afwijking van Nederlandse wet- en regelgeving, dan behoudt VerstallenMilieutrainingen zich het recht voor de opdracht, zulks na schriftelijke uiteenzetting, eenzijdig te beëindigen. In geval van beëindiging om bovengenoemde reden, zal geen restitutie plaatsvinden van reeds betaalde gelden.

Opschorting en ontbinding

Artikel 14

1.Verstallen Milieutrainingen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: -opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt -na het sluiten van de overeenkomst Verstallen Milieutrainingen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. -opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2.Voorts is VerstallenMilieutrainingen bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich aan de andere kant omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3.Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Verstallen Milieutrainingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Verstallen Milieutrainingen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.Verstallen Milieutrainingen behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaringen

Artikel 15

1.De adviezen die Verstallen Milieutrainingen verstrekt, zijn vrijblijvend.

Overmacht

Artikel 16

1.Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Indien een partij als gevolg van overmacht te kort schiet in de nakoming van de overeenkomst heeft zowel opdrachtgever als Verstallen Milieutrainingen het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden, zonder dat rechterlijke tussenkomst benodigd is.

Toepasselijk recht/geschillen

Artikel 17

1.Op alle door Verstallen Milieutrainingen te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2.Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan betreffende de uitleg en/of de uitvoering van deze overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de hiertoe bevoegde rechter.